Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.

Rehabilitatsiooni eesmärgiks on:

 • õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi,
 • suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda,
 • toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

Millist kasu saab inimene sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest?

Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutakse inimesele välja rehabilitatsiooniprogramm või teenuste vajaduse hindamise käigus koostatakse talle tegevuskava või keerulisematel juhtudel suunatakse rehabilitatsiooniasutusse isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.

Rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või plaani tegemise käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja seda, missugune on tema kõrvalise abi vajadus.

Samuti tehakse ettepanekuid kodu, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks ja abivahendite kasutamiseks ning nõustatakse puudega inimest tema edasise sotsiaalse toimetuleku parandamise huvides kõikides vajalikes valdkondades.

Rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamine

 • võimaldab tuvastada inimese terviseolukorrast tingitud piiranguid, mõista esinevate raskuste põhjuseid ning selgitada välja sotsiaalse rehabilitatsiooni ja/või muude toetavate teenuste vajaduse,
 • annab teenuse taotlejale võimaluse saada informatsiooni ja tuge rehabilitatsioonieesmärgi seadmisel ja asutuse valikul,
 • võimaldab rehabilitatsiooniteenuseid saada ilma rehabilitatsiooniplaanita –juhtumikorraldaja koostatud tegevuskava või rehabilitatsiooniprogrammi alusel,
 • toetab edasist rehabilitatsiooniprotsessi. Hindamisel kogutud teave edastatakse teenuseosutajale, et edasises töös saaks sellele tugineda.
 • loob eelduse rehabilitatsiooniks eraldatud raha säästlikumaks ja tulemuslikumaks kasutamiseks.

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsioonivajaduse-hindamine/

Missuguseid teenuseid pakutakse?

Teenuseid osutatakse vastavalt vajadusele, mis on rehabilitatsiooniplaanis märgitud.

 • füsioterapeudi teenus – liigutusvõime ja tegevuskeskkonna (nt lasteaia-, kooli-, kodu- ja töökeskkonna) hindamine, nõustamine ja kohandamise soovituste andmine. Füsioteraapia teenuse raames juhendatakse klienti ja lähivõrgustikku (nt peret) harjutuste, treeningu ja abivahendite kasutamise osas.
  • Füsioterapeudid – Monika Miilvee, Elina Leis, Marilin Sillaste, Aide Kann, Siret Lepasaar, Egne Pruulmann, Kairit Linnaste, Britt Saadre
 • sotsiaaltöötaja teenus – on suunatud kliendi ja tema pere iseseisvuse ja toimetuleku hindamisele, parandamisele ja toetamisele. Sotsiaaltöötaja kasutab, koordineerib või loob vajadusel spetsialistide võrgustikku ning aktiveerib kliendi lähivõrgustikku kliendi toimetuleku parandamiseks. Sotsiaaltöötaja nõustab nt õppe, töö või elukohaga seotud probleemide korral.
  • Sotsiaaltöötaja – Kätlin Servet, Jelena Nikitina
 • eripedagoogi teenus – on arenguliseks ja hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimine, isiku õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimine ja isiku arengulist eripära arvesse võttes.
  • eripedagoog – Marleen Umbleja
 • psühholoogi teenus – teenuse osutamise eesmärgiks on kliendi ja tema lähivõrgustiku (nt pere) psühholoogilise toimetuleku säilitamine või parandamine. Viiakse läbi nõustast ja teraapiaid psühholoogiliste probleemide korral ja elumuutustega toimetulekuks.
  • psühholoog – Edith Ainsalu
 • kogemusnõustamise teenus – meie pakume kogemusnõustamist erivajadusega laste vanematele. Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste teadmiste- ja kogemuste vahetamine ning nõustamine, mille käigus pakutakse emotsionaalset, sotsiaalset- või praktilist tuge.
  • kogemusnõustaja – Merle Leiner
 • logopeedi teenus – kõne- ja suhtlemisoskuse kujundamine, kõnega seotud abivahendite kasutama õpetamine jm;
 • tegevusterapeudi teenus – häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus.
 • loovterapeudi teenus – loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. Loovterapeut kasutab kliendi abistamiseks erinevaid kunstiteraapia meetodeid nagu visuaalteraapiat (joonistamine, maalimine, voolimine jms.), muusikateraapiat, tantsu- ja liikumisteraapiat;
 • arsti vastuvõtt
 • õe teenuseid.

Rehabilitatsiooni saamiks saab teha avalduse

 • oma elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti pensioniametis kohapeal
 • Sotsiaalkindlustusameti kodulehel
 • saata postiga elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti pensioniametisse

Taotluse võib esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja.

Teenusepakkuja vahetamine

Teenusele registreerumine

Sotsiaalkindlustusamet langetab otsuse selle kohta, kas isik suunatakse teenust saama või mitte, 10 päeva jooksul alates nõutavate dokumentide laekumisest.

Taotleja peab väljavalitud rehabilitatsiooniasutusega ühendust võtma (kas telefoni, posti või registreerumisvormi kaudu) 60 päeva jooksul, et registreerida end teenuse saamiseks järjekorda.

tel: 55 99 11 00
e-post: info@vireo.ee

REGISTREERU

Ees- ja perekonnanimi (*)

Isikukood (*)

e-posti aadress (*)

telefoni number (*)

suunamiskirja number

suunamiskirja väljastamise kuupäev

Valige sobivad päevad esmaseks kohtumiseks (*)
esmaspäevteisipäevkolmapäevneljapäevreede

Valige sobiv kellaaeg (*)
8:00-12:0012:00-16:0016:00-20:00

Lisainfo